کفش

  کفش، پای‌پوش، این مفهوم با واژه «نعل» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به موسی فرمود: در سرزمین مقدس طوی، کفش خود را بیرون آور. آیا خبر موسى به تو رسیده است؟ هنگامى که آتشى دید پس به خانواده خود گفت: درنگ کنید. من آتشى دیدم، شاید که پاره ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: