کشیش

  کشیش: عالمان مسیحی، این مفهوم با واژه «قسّیسین» ۱ بار آمده است. چکیده: کسانى که گفتند: ما مسیحی هستیم، نزدیکترین مردم در دوستى با مومنان هستند، این به سبب آن است که برخى از آنان کشیشان و راهبان‏ هستند و آنان استکبار نمى‏ورزند. بی‌گمان یهودیان و کسانى که شرک ادامه مطلب