کشت و زرع

  کشت و زرع، کشاورزی، این مفهوم  از مادّه «ز ر ع» ۱۴ بار و «ح ر ث» ۱۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا از آسمان آبی نازل کرد و با آن زراعت و هر گونه محصول را برای شما می‌رویاند. این برای ادامه مطلب