کشتی

  کشتی، وسیله حمل و نقل آبی، این مفهوم با واژه ‍«فُلک» ۲۳ بار، «سفینه» ۴ بار و از مادّه «ج ر ی» ۴ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: سوگند به کشتی‌های روان. کشتی‌هایی که در دریا روان هستند، از آنِ خدا است. برای ادامه مطلب