کر و لال

  کر و لال، ناشنوا و گنگ، این مفهوم از مادّه «ص م م» ۱۴ بار و «ب ک م» ۷ بار آمده است. چکیده: بدترین جنبندگان نزد خدا، کرانِ لالی هستند که تعقّل نمی‌کنند. کسانی که می‌گویند به خدا و روز بازپسین ایمان آوردیم در حالی‌که مومن نیستند، کران، ادامه مطلب