کرسی

  کرسی، اریکه قدرت، این  مفهوم با واژه «کرسی» ۲ بار آمده است. چکیده: کرسیِّ خدا، آسمان‌ها و زمین را در برگرفته است. خدایی که جز او معبودی نیست، زنده پاینده است. نه چُرت او را فرا می‌گیرد، نه خواب. آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است، از آنِ ادامه مطلب