کتاب

  کتاب، مجموعه نوشته‌ها، این مفهوم از مادّه «ک ت ب» ۱۶۷بار و «ز ب ر» ۵ بار آمده است. چکیده: اصل کتاب، نزد خدا است. هیچ غیبی در آسمان و زمین نیست مگر این‌که در کتابی روشن است. آیا ندانسته‌ای که خدا آن‌چه در آسمان و زمین است را ادامه مطلب