کاهن

  کاهن، روحانیان مدّعی علم غیب، این مفهوم با واژه «کاهن» ۲ بار آمده است. چکیده: قرآن سخن کاهنی نیست و پیامبر کاهن نیست. [قرآن] سخن کاهنی نیست. چه اندک متذکّر می‌شوید بلکه نازل‌شده‌ای از پروردگار جهانیان است (حاقّه/۴۲-۴۳). پس تذکّر بده که تو به نعمت پروردگار خود نه کاهن ادامه مطلب