کامیابی

  کامیابی، کامروایی، این مفهوم از مادّه «ف و ز» ۲۹ بار آمده است. چکیده: کسانی که ایمان آورده، از خدا و پیامبر اطاعت کنند، از خدا بترسند، تقوا پیشه کنند، هجرت کنند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند، کامیاب هستند. بهشتیان کامیاب هستند. هر ادامه مطلب