کاغذ

  کاغذ، صفحه‌ای که بر روی آن می‌نویسند، این مفهوم با واژه «رِقّ» ۱ بار، «سِجل» ۱ بار و از مادّه «ق ر ط س» ۲ بار آمده است. چکیده: به کتابی نوشته‌شده، در ورقی گشوده سوگند یاد شده است. آن روز آسمان، چون درهم پیچیدن طومار نوشته‌ها درهم پیچیده ادامه مطلب