پیروی کردن

پیروی کردن، تبعیّت کردن، این مفهوم از مادّة «ت ب ع» ۱۴۲بار آمده است. چكيده: پیروی یا از حق است یا از باطل. پیروی از خدا و آن‌چه در راستای اوست پیروی از حق است. پیروی از آن‌چه غیر از حق و در برابر اوست پیروی از باطل است. پیروی- ادامه مطلب