پوشش

پوشش،حجاب، این مفهوم با عبارت ثیاب ۲ بار، جَلابیب، خُمُر و حجاب هر کدام ۱ بار آمده است. چکیده: زنان و مردان در روابط بین همدیگر باید حدود و قوانینی را رعایت کنند و زنان مومن باید خود را بپوشانند. ای پیامبر، به زنان و دخترانت و زنان مومنان بگو، ادامه مطلب