میکائیل

  میکائیل، یکی از فرشتگان، این مفهوم با واژه «میکال» ۱ بار آمده است. چکیده: هر که دشمن میکائیل است، خدا به‌یقین دشمن کافران است. هر کس دشمن خدا، فرشتگان، فرستادگان او، جبرئیل و میکائیل است، [بداند که] خدا به یقین دشمن کافران است. بی‌تردید بر تو آیاتى روشن فرو ادامه مطلب