میمون

  میمون، از حیوانات وحشی، این مفهوم با واژه «قرده»۳ بار آمده است. چکیده: به کسانى از بنی‌اسرائیل که از آن‌چه نهى شده بودند سرپیچى کردند، گفتیم: میمون‌هایی رانده‌شده باشید. کسانى از شما (بنی‌اسرائیل) را که در روز شنبه تجاوز کردند، خوب شناختید پس به آنان گفتیم: میمون‌هایی رانده‌شده باشید. ادامه مطلب