میقات

  میقات، زمان و مکان ملاقات، مادّه «و ق ت» ۸ بار آمده است. چکیده: روز جدایی، میقات همه است. پیشینیان و پسینیان، برای میقات روز معیّن، گرد آورده خواهند شد. موسی میقات پروردگار خود را در چهل شب به سر آورد. پروردگار با موسی در میقات سخن گفت. بدون ادامه مطلب