مَلیک

  مَلیک، فرمانروا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «ملیک» ۱ بار آمده است. چکیده: متّقین در بهشت، نزد فروانروایی توانمند هستند. بدون تردید، متّقین در باغ‌ها و نهرها، در جایگاهی راستین، نزد فرمانروایی توانا هستند (قمر/۵۴-۵۵). مَلیک     إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ ادامه مطلب