موسی

  موسی، یکی از پیامبران، این مفهوم با واژه «موسی» ۱۳۶ بار و ضمایر آن و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: موسی خالص شده و فرستاده‌ای پیامبر بود. او نزد خدا، آبرومند بود. خدا به مادر موسی وحی کرد: او را در صندوقچه‌ای بگذار و به ادامه مطلب