مودّت

  مودّت، دوستی، این مفهوم از مادّه «و د د» ۱۵ بار آمده است. چکیده: خدا دوستدار است. خدا میان شما و همسرانتان دوستی قرار داد. خدا دوستی مومنان را در دل‌ها قرار می‌دهد. مومنان، کسانی را که با خدا و فرستاده او مخالفت می‌کنند، دوست ندارند. نزدیک‌ترین مردم در ادامه مطلب