مهیمن

  مهیمن، مسلّط، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مهیمن» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروای مسلّط است. او خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست. فرمانروای بسیار پاک، بدون عیب، ایمنی‌بخش، مسلّط، شکست‌‌ناپذیر، بر همه چیز چیره، بزرگ‌منش. پاک و منزّه است خدا، از آن‌چه [با ادامه مطلب