مهلت

  مهلت، فرصت، این مفهوم از مادّه «م ه ل» ۳ بار، «م ل ی» ۸ بار، «ن ظ ر» ۱۹ بار و «م د د» ۳ بار و با واژه «ربص» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برای هر امّتی مدّتی است، چون ادامه مطلب