مهریه

  مهریه، کابین، این مفهوم با واژه «اُجور» ۵ بار، «صدُقات» ۱ بار  و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: مردان باید مهریه زنان را به آنان بدهند. اگر پیش از آن‌که با همسران خود آمیزش کنید، آنان را طلاق دادید، نصف آن‌چه بر آنان مقرّر کرده‌اید، ادامه مطلب