مهاجر و انصار

  مهاجر و انصار، مومنان هجرت‌کننده از مکّه و یاری‌کنندگان آنان در مدینه، این مفهوم با واژه «مهاجر» ۴ بار و «انصار» ۲ بار آمده است. چکیده: قسمتی از آن‌چه خدا از مردم آن آبادی‌ها به فرستاده خود بازگردانید، از آن نیازمندان مهاجری است که از خانه‌ها و اموال خود ادامه مطلب