منکر

  منکر، ناپسند، این مفهوم از مادّه «ن ک ر» ۲۵ بار آمده است. چکیده: ‏خدا از کار ناپسند نهی می‌کند. نماز نیز از کار ناپسند نهی می‌کند. باید از میان شما گروهی از کار ناپسند نهی کنند. شما بهترین امّتى هستید چرا که به کار پسندیده امر می‌کنید و ادامه مطلب