منّت

  منّت، نعمت دادن و به رخ کشیدن نعمت، این مفهوم از مادّه «م ن ن» ۲۲ بار آمده است. چکیده: خدا بر شما منّت نهاد که فرستاده‌ای فرستاد که به شما کتاب و حکمت بیاموزد، در حالی‌که پیش از این گمراه بودید. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته ادامه مطلب