ملکوت

  ملکوت، باطن عالم، این مفهوم با واژه «ملکوت» ۴ بار آمده است. چکیده: ملکوت هر چیزی به دست خدا است. خدا ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان داد تا از اهل یقین شود. جز این نیست که فرمان او چون چیزى را اراده کند، این است که ادامه مطلب