مقیت

  مقیت، نگهبانِ توانا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مُقیت» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به هر چیزى نگهبانِ توانا است هر کس شفاعتی نیکو کند، براى او از آن، نصیبى خواهد بود و هر کس شفاعتی بد کند، براى او از آن، نصیبی خواهد بود. خدا ادامه مطلب