مقتدر

  مقتدر، دارای قدرت، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مقتدر» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا فرمانروای مقتدر است. او بر هر چیزی مقتدر است. خدا شکست‌ناپذیر مقتدر است. برای آنان زندگی دنیا را مَثَل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کردیم پس ادامه مطلب