مقام

  مقام، منزلت، این مفهوم از مادّه «ق و م» ۱۴ بار، «مُدخَل» ۲ بار، «مکان» ۴ بار، «بُقعه» ۱ بار، «مُنقَلَب» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: بهشت نیکو قرارگاه و مقامی است. هر کس از مقام خدا بترسد، جایگاه او بهشت است. ادامه مطلب