معاشرت

  معاشرت، ارتباط و مصاحبت، این مفهوم با وا‍ژه «صاحب» ۱ بار و «عاشر» ۱ بار آمده است. چکیده: با پدر و مادر خود به خوبی مصاحبت کنید هر چند مشرک باشند. مردان با همسران خود به خوبی معاشرت کنند هرچند مرتکب فحشا شده باشند. به انسان درباره پدر و ادامه مطلب