مشیت

  مشیت، خواست خدا، این مفهوم از مادّه « ش ی ء» ۲۰۲ بار آمده است. چکیده: خدا هر چه بخواهد، انجام می‌دهد. هرچه بخواهد، می‌آفریند و برمی‌گزیند. او هر چه را بخواهد، محو و یا ثابت می‌کند. هر چه را بخواهد، در آفرینش می‌افزاید. اگر می‌خواست از مخلوقاتش فرزندی ادامه مطلب