مشورت

  مشورت، رایزنی، این مفهوم از مادّه «ش و ر» ۳ بار و «ا م ر» ۴ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: آن‌چه نزد خدا است برای کسانی که کارشان با مشورت است، بهتر و پایدارتر است. خدا به پیامبر می‌فرماید: در کار ادامه مطلب