مستی

  مستی، مقابل هوشیاری، این مفهوم از مادّه «س ک ر» ۶ بار و «ن ز ف» ۲ بار آمده است. چکیده: از میوه‌های نخل‌ها و انگورها، شراب مستی‌بخش می‌گیرید. در حال مستی به نماز نزدیک نشوید. روز رستاخیز مردم را مست می‌بینی در حالی‌که مست نیستند. مخلَصین و مقرّبان ادامه مطلب