مستعان

  مستعان، کسی که از او یاری خواسته می‌شود، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مُستعان» ۲ بار آمده است. چکیده: ازخدا یاری خواسته می‌شود. [برادران یوسف] خونی دروغین بر پیراهن یوسف آوردند. [پدر آنان] گفت: بلکه نفس شما کاری را برای شما آراست. پس صبر زیبا است. خدا ادامه مطلب