مساوی

  مساوی، برابر و یکسان، این مفهوم از مادّه «س و ی» ۴۲ بار آمده است. چکیده: خدا روزی را برای خواهندگان یکسان، اندازه کرد. سخن را چه پنهان و چه آشکار کنید، برای خدا یکسان است. نیکى با بدى یکسان نیست. مومن و کافر یکسان نیستند. نابینا و بینا ادامه مطلب