مریم

  مریم، زن برگزیده، این نام ۳۴ بار آمده است. چکیده: مادر مریم، مریم را نذر خدا کرد. خدا او را به نیکویی پذیرفت، نیکو پروراند و زکریا را سرپرست او قرار داد. در محراب برای او از جانب خدا رزق بود. مریم، زنی راست‌پیشه بود. خود را پاکدامن نگاه ادامه مطلب