مروارید

  مروارید، یکی از گوهرها، این مفهوم با واژه «لؤلؤ» ۶ بار آمده است. چکیده: از دریا مروارید بیرون می‌آید. مومنان و بندگانی که در کارهای نیک پیشگام هستند، در بهشت با دستبند‌هایی از مروارید آراسته می‌شوند. حوریان در بهشت، مانند مروارید پوشیده هستند. خدمتگزاران در بهشت، مانند مروارید پوشیده ادامه مطلب