مراقبت

  مراقبت، زیر نظر قرار دادن، این مفهوم از مادّه «ر ق ب» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا بر هر چیزی مراقب است. انسان هیچ سخنی را به زبان نمی‌آورد، مگر این‌که مراقبی آماده نزد او است. اى مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و ادامه مطلب