مديَن

  مدین، نام شهری، این مفهوم با واژه «مَدین» ۱۰ بار آمده است. چکیده: به سوی مدیَن، شعیب را فرستادیم اما اهل مدیَن او را تکذیب کردند. کسانی از اهل مدین که ستم کرده بودند، عذاب شدند. موسی به سوی مدیَن رفت و چند سالی آنجا ماند سپس با اهل ادامه مطلب