مدینه

  مدینه، نام شهری، این مفهوم با واژه «مدینه» ۴ بار و «یثرب» ۱ بار آمده است. چکیده: اهل مدینه را نرسد که از فرمان خدا تخلف ورزند. کسانی از اهل مدینه که ایمان آورده‌اند، مهاجران را دوست دارند. غنائم به آنها نیز تعلق دارد. عدّه‌ای از اهل مدینه به ادامه مطلب