مخفی کردن

  مخفی کردن، این مفهوم از مادّه «خ ف ی» ۳۲ بار آمده است. چکیده: خدا آن‌چه را مخفی است، می‌داند. هیچ چیز بر او مخفی نیست. خدا را مخفیانه بخوانید. اگر صدقه‌ها را مخفیانه بدهید برای شما بهتر است. خدا قیامت را مخفی کرده تا هر که به موجب ادامه مطلب