مخالفت

  مخالفت، حق‌ستیزی، این مفهوم از مادّه «خ ل ف» ۴ بار، «ش ق ق» ۱۳ بار و از مادّه «ح د د» ۴ بار و با واژه «ضدّا» ۱ بار آمده است. چکیده: ستمکاران در مخالفتی سخت هستند. کافران در نخوت و مخالفت هستند. کسانی که با خدا و ادامه مطلب