محصول

  محصول، ثمره و میوه، این مفهوم از مادّه «ف ک ه» ۱۴ بار، «ث م ر» ۲۴ بار و «ا ک ل» ۷ بار و با واژه «قُطوف» ۱ بار، «صارمین» ۱ بار، «منضود» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا با آبی که از آسمان نازل کرد، انواع محصولات ادامه مطلب