محراب

  محراب، محلّ عبادت، این مفهوم از مادّه «ح ر ب» ۵ بار آمده است. چکیده: در محراب نزد مریم از جانب خدا روزی بود. او در محراب، به نماز ایستاد و از پروردگار خود فرزندی خواست. فرشتگان در محراب به او بشارت فرزندی به نام یحیی دادند. برخی از ادامه مطلب