محافظت

  محافظت، نگهبانی،‌ این مفهوم از مادّه «ح ف ظ» ۴۴ بار و با واژه «مُهَیمِن» ۲ بار، «حَرَس» ۱ بار، «مالک» ۱ بار و «اصحاب» ۱ بار آمده است. چکیده: پروردگار بر هر چیزی محافظ است. نزد خدا کتابی است که همه چیز در آن حفظ می‌شود. آسمان را ادامه مطلب