مَحارِم

  مَحارِم، خویشان نزدیکی که ازدواج با آنان حرام است. این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: محارم مرد، مادر، دختر، خواهر، عمه‏، خاله‌، دختر برادر، دختر خواهر، مادرهایتان که به شما شیر داده‏اند، خواهران شیری‌، مادر زنان و دختر زنانتان که با آنان هم‌بستر ادامه مطلب