محاربه

  محاربه، جنگ با خدا و رسول، این مفهوم از مادّه «ح ر ب» ۳ بار آمده است. چکیده، کسانی که با خدا و رسول او می‌جنگند، در دنیا مجازات و رسوایی و در آخرت، عذابی بزرگ دارند. جزای کسانی که با خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین ادامه مطلب