مجید

  مجید، بزرگوار، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مجید» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ستوده بزرگوار است. [همسر ابراهیم] گفت: ای وای بر من، آیا فرزند می‌آورم در حالی‌که این شوهر من، پیر است؟ به‌راستی این چیزی عجیب است. [فرستادگان خدا] گفتند: آیا از کار خدا تعّجب ادامه مطلب