مجیب

  مجیب، جواب دهنده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مجیب» ۱ بار و «مجیبون» ۱ بار آمده است. چکیده: پروردگار نزدیکِ جواب‌دهنده است. او نیکو جواب‌دهنده است. بی‌گمان نوح ما را ندا داد پس نیکو جواب‌دهنده بودیم. او و اهلش را از غم و اندوه بزرگ نجات دادیم ادامه مطلب