مجسّمه‌

  مجسّمه‌، پیکر، این مفهوم از مادّه «ج س د» ۲ بار و با واژه «تماثیل» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ابراهیم قوم خود را از پرستش مجسمه‌هایی که می‌تراشیدند نهی می‌کرد. سامری از زیورآلات قوم موسی پیکر گوساله‌ای ساخت و آن را ادامه مطلب