مجرم

  مجرم، گناهکار، این مفهوم از مادّه «ج ر م » ۵۸ بار آمده است. چکیده: خدا حق را تثبیت و باطل را نابود می‌کند، هر چند مجرمان خوش نداشته باشند. خدا آیات را به تفصیل بیان می‌کند تا راه مجرمان آشکار شود. کافران، ستمکاران و منافقان مجرم هستند. کسانی ادامه مطلب